Cenník

PONUKA

CENA

Minimálny POČET nocí

Letná TOP sezóna (01.07. - 31.08.)

180.00 EUR

objekt/noc

3 noci

VIANOCE (23.12. - 08.01.)

250.00 EUR

objekt/noc

5 nocí

Mimosezóna (10.01. - 30.06.)

Okrem jarných prázdnin a Veľkej noci

180.00 EUR

objekt/noc

2 noci

JARNÉ PRÁZDNINY (19.02. - 13.03.)

180.00 EUR

objekt/noc

3 noci

VEĽKÁ NOC (06.04. - 11.04.)

180.00 EUR

objekt/noc

4 noci

Mimosezóna (01.09. - 22.12.)

180.00 EUR

objekt/noc

2 noci

Celoročne (01.01. - 31.12.)

Max. 2 osoby na pobyt, okrem vybraných TOP termínov

99.00 EUR

objekt/noc

1 noc

Kúpacia kaďa

30.00 EUR/1 deň

10.00EUR/predhriatie v deň pobytu

Ceny platné od 1.4.2024

Ceny platné od 1.4.2024

Ubytovací poriadok

rules

Chalúpka Rozprávkovo je prevádzkovaná bez recepcie a obsluhujúceho personálu. Celú prevádzku a styk s hosťami zabezpečujú výlučne prevádzkovatelia ubytovacieho zariadenia uvedení v tomto ubytovacom poriadku. V prípade akýchkoľvek problémov, sťažností alebo otázok sa obracajte len na tieto osoby, resp. na nimi splnomocnené osoby na ktoré dostanete kontakt pri ubytovaní. Hostia, ktorí si prenajmú ubytovacie zariadenie (objekt = chalupa, pozemok a exteriérové vybavenie) sa súčasne zaväzujú, že budú dodržiavať nasledovný ubytovací poriadok:

1. V deň príchodu sa môžete ubytovať od 17.00 hod., pokiaľ nie ste s prevádzkovateľom dohodnutí inak.
2. V deň odchodu je nutné odovzdať objekt najneskôr do 12.00 hod.
3.Hosť pred nástupom na ubytovanie zaplatí dohodnutú cenu za pobyt v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí služieb.
4. Hosť pri nástupe zaplatí rekreačný poplatok obci, t. j. 0,80 Eur/osoba/noc.
5. Prosíme Vás, aby ste si riadne očistili obuv pred vstupom do chalupy, a aby ste počas zimnej sezóny na izby nenosili lyžiarky ani lyže, resp. snowboardy. Na odkladanie lyží, snowboardov a lyžiarok slúži vyhradený priestor. Ďalej Vás dôrazne žiadame, aby ste sa po chalupe pohybovali výlučne v prezúvkach. Za nadmerné znečistenie podlahy z dôvodu neprezúvania Vám bude dodatočne účtovaná čiastka 50,-€.
6. V celom interiéry chalupy je prísny zákaz fajčenia (pokuta 200,-€). Fajčenie je povolené len na vonkajšej terase, alebo pri ohnisku. Cigaretové ohorky haste prosím v popolníku a jeho obsah likvidujte v súlade s protipožiarnymi opatreniami.
7. V izbách alebo spoločenských priestoroch chalupy nesmie hosť bez súhlasu prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
8. V objekte je hosťovi zakázané používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou spotrebičov bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče vlasov, notebooky, nabíjačky a pod.)
9. Každý ubytovaný hosť preberá zodpovednosť za inventár objektu. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych noriem. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný. V prípade nemožnosti dokázania viny priamo konkrétnemu ubytovanému hosťovi, preberá plnú zodpovednosť osoba, ktorá objednávala pobyt.
10. Hosť si pri obsadení chalupy vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení a prípadné nedostatky ihneď nahlási.
11. Na začiatku pobytu sa môže požadovať zloženie zálohy (kaucie) vo výške 200 €, ktorá bude na konci pobytu vrátená po prebratí objektu prevádzkovateľom v nepoškodenom a neznečistenom stave. Pokiaľ dôjde k takému poškodeniu alebo znečisteniu objektu, že výška zálohy (kaucie) nebude postačujúca na opravu, resp. upratanie objektu do pôvodného stavu, je hosť povinný doplatiť rozdiel priamo na mieste po vyčíslení škôd prevádzkovateľom, ktorý preberá objekt v deň ukončenia pobytu.
12. Za stratu každého kľúča účtujeme 30,- €.
13. Posteľná bielizeň sa nevymieňa denne, slúži na celý pobyt. Pri nutnej výmene počas pobytu účtujeme za posteľnú bielizeň 10,- €.
14. Pobyt so zvieraťom je možný len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa  objektu. Zviera však nie je povolené pustiť do spacej časti (2. podlažie) chalupy.
15. V deň odchodu prosíme uviesť objekt do pôvodného stavu (umyť a uložiť riad, vyniesť smeti do kontajnerov, a pod.). Ubytovaní hostia sú povinní separovať odpad do určených kontajnerov.
16. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné straty osobných vecí v objekte Chalúpky Roprávkovo a ani v jeho areáli.
17. Používanie objektu je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami.
18. Osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené samostatné ubytovanie v objekte.
19. V objekte sa počas celej doby pobytu môžu zdržovať a pohybovať len osoby zapísané v knihe ubytovaných hostí. Prevádzkovateľ má počas pobytu kedykoľvek právo vykonať kontrolu stavu objektu a hlavne skontrolovať počet osôb nachádzajúcich sa v objekte, alebo na pozemku prislúchajúcemu k objektu. Kontrolu môže vykonať aj osoba splnomocnená prevádzkovateľom, prípadne príslušníci PZ SR.
20. Parkovanie motorových vozidiel je povolené len na vymedzenej časti pozemku. V prípade, že dôjde k poškodeniu podkladovej vrstvy trávnika (koľaje), alebo k poškodeniu trávnika je prevádzkovateľ oprávnený požadovať zaplatenie pokuty vo výške od 150,-€ do 500,-€.   
21. V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má prevádzkovateľ objektu právo okamžite (kedykoľvek počas pobytu) odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb aj pred uplynutím dohodnutého termínu. Odstúpenie od zmluvy zo strany prevádzkovateľa neoslobodzuje klienta od povinnosti náhrady škody, prípadne iných poplatkov, pokút a doplatkov.